مجله موسیقی گراماتون

مجله موسیقی گراماتون


Project Description

مجله گراماتون در زمینه موسیقی راک فعالیت خود را آغار کرده با توجه به این که توجه بسیار کمی به این سبک از موسیقی داخل ایران شده . بازار هدفی بکر برای فعالیت موسیقایی است.

این موسیقی دارای مخاطب اصیل و دوآتیشه زیادی داخل ایران و تعداد بسیاری در خارج دارد که مسرانه فعالیت های این سبک را دنبال می کنند .

مجله گراماتون طی دوره فعالیت که در جذب این مخاطبان داشته توانسته موفقیت های شایانی کسب کند.