انتخاب بهترين بازي سال ٩٤

[Forwarded from Quiz of Kings]
[ Photo, لطفا برای حمایت از بازی Quiz of Kings براي انتخاب بهترين بازي سال ٩٤ از طریق لینک زیر رای دهید:
https://goo.gl/zt0ovl ]

https://goo.gl/zt0ovl